temperatura 31°C
smer vetra JZ
hitrost 3.8m/s

Lokalne volitve 2018

Občinska volilna komisija je bila imenovana s sklepom občinskega sveta Občine Komen št. 032-8/2017-10 z dne 20. 6. 2017 (Uradni list RS 32/17). Člani OVK so:

  • predsednica Mojca Švara Buda,
  • namestnik Marino Pangos,
  • članica Tanja Marc,
  • namestnica Tina Mržek
  • član Egon Prelec,
  • namestnik Robert Rodman,
  • članica Ester Tomažinčič,
  • namestnica Silvestra Ščuka.

 

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov. Razpis volitev je objavljen v Uradnem listu RS 48/18Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 3. 9. 2018.

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2. 12. 2018).

 

 

Imenovanje članov volilnih odborov 

 

KANDIDIRANJE

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. (68.člen ZLV).

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

 Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta in župana Občine Komen - prvi krog 2014

 POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA IN OS 2014.pdf

 

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.

 

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kanddiata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Zaupnik kandidata oziroma liste kanddiatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

 

 

 VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

Volilna kampanja v medijih

Občina Komen je izdajatelj občinskega glasila Burja, ki izhaja 4-krat letno (marca, junija, septembra in decembra). V skladu s 6. členom ZVRK bo občina najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah (najkasneje 4. 10. 2018) določila in objavila pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Posebna izdaja občinskega glasila Burja bo izšla najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 3. 11. 2018).

Plakatiranje

Občina Komen bo v skladu z 8. členom ZVRK najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 19. 9. 2018) javno objavila pogoje za pridobitev plakatnih mest. Občina bo zagotavljala brezplačna plakatna mesta na dveh panojih, nameščenih v Komnu in Štanjelu. Organizatorji bodo lahko nameščali plakate na določena (izžrebana) plakatna mesta na brezplačnih panojih ter nameščali montažne A-panoje na posameznih mestih na območju občine.

Obvestilo o izžrebanih plakatnih mestih bo Občina Komen objavila na spletni strani www.komen.si

 POGOJI PLAKATNA MESTA LV 2018.pdf

Zahteva za plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih.docx

 

Financiranje volilne kampanje

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 4. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 18. 3. 2019).

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti (občinskemu svetu) in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Občinski svet Občine Komen je že s sklepom št. 032-2/2018-4 na 24. redni seji dne 28. 2. 2018 določil višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Komen.

 

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018.pdf

 

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

PREDČASNO GLASOVANJE

 

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja.

Zakonodaja:

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o volitvah v državni zbor

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Zakon o evidenci volilne pravice

Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Komen

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS 47/18)

Povezave:

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018

Evidenca volilne pravice MNZ

Register političnih strank MNZ

Različna pojasnila, mnenja, priporočila:

Spolne kvote 70.a člen ZLV.docxnatisni