temperatura 15°C
smer vetra JV
hitrost 0.6m/s

Sporočila za javnost

Turistična taksa v občini Komen


Datum: 04.12.2018

Turistična taksa v občini Komen   15. marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju ZSRT-1), v skladu s katerim je Občina Komen sprejela tudi nov Odlok o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št, 39/18; v nadaljevanju: Odlok), ki je začel veljati dne 23. junija 2018.  

Turistično in promocijsko takso (v nadaljevanju: taksa) so dolžne plačevati vse osebe, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, razen teh, ki so oproščene, o tem več v nadaljevanju. Takso plačajo zavezanci ponudniku prenočiš skupaj s plačilom za prenočitev, ponudnik prenočišč pa je takso dolžan prenakazati na poseben račun Občine Komen do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Poročil o prenočitvah ni več potrebno mesečno posredovati Občini Komen, saj ta pridobi podatke o gostih preko aplikacije eTurizem. 

  Plačila taks so v skladu z 18. členom ZSRT-1 in 4. členom Odloka oproščeni:

 •  otroci do sedmega leta starosti;
 •   osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
 •  otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
 •  učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
 •  osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu; -       osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
 •  pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
 •  osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
 •  tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse; udeleženci mednarodnih programov in njihove vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program na katerem sodelujejo udeleženci najmanj štirih držav)
 • udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve; 
 •  osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost; 
 •  udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije
 • gojenci socialnovarstvenih zavodov; osebe, ki so vključene v prostovoljne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine;
 •  osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome. 

Takso v višini 50 procentov pa plačajo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti;
 •  osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF);
 •  študenti do dopolnjenega 26. leta starosti.  

Ponudniki prenočišč morajo voditi knjigo gostov in evidenco turistične takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta, skupno vsoto pobrane takse na posameznega gosta in v kolikor pride do oprostitve plačila (celote ali dela) takse, morajo beležiti razlog oprostitve.  

ZSRT-1 in Odlok predvidevata globe za ponudnike prenočišč, ki ne pobirajo taks, ne pravočasno nakazujejo pobrane takse ali ne primerno vodijo evidenc, zato naprošamo ponudnike prenočišč, da ravnajo skladno z veljavnimi področnimi predpisi.  

Turistična taksa znaša do vključno 31. decembra 2018 znaša 1,27 EUR na osebo na dan, osebe oproščene v višini 50 procentov, pa plačajo 0,64 EUR na osebo na dan. S 1. januarjem 2019 se uvede nova promocijska taksa, prišlo pa bo tudi do povišanja zneska turistične takse. Turistična taksa bo tako znašala 1,60 EUR na osebo na dan, promocijska taksa pa 0,40 EUR na osebo na dan, skupno 2,00 EUR na osebno na dan. Osebe, ki so oproščene plačila taks v višini 50 procentov, bodo plačevale 0,80 EUR na osebo na dan turistične takse in 0,20 EUR na osebno na dan promocijske takse, skupno 1,00 EUR na osebno na dan.  

Vse dodatne informacije najdete na spletni strani Občine Komen www.komen.si v rubriki »vloge in obrazci«.

 

natisni