temperatura 18°C
smer vetra V
hitrost 1.5m/s

Razpisi

Javi razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2016; ROK PRIJAVE: 23. 9. 2016


Datum: 05.09.2016

 

V Uradnem listu RS št. 58/2016 (http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016058.pdf#!/r2016058-pdf) in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za subvencioniranje obresti v Občini Komen v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje obresti, ki so bile obračunane in plačane v letu 2016 za obstoječa posojila odobrena od 1. 1. 2016. Upravičeni stroški so:

-    stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,

-     stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje  poslovnih prostorov,

-     stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,

-     stroški nakupa opreme in strojev.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 23. septembra  2016.

Kot pravočasno se štejejo vloge, ki bodo do roka, navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj, javni razpis – subvencioniranje obresti 2016«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka v svoji ovojnici.

 Vsi obrazci so na voljo na spletni strani Občine Komen www.komen.si.

JAVNI RAZPIS OBRESTI 2016.pdf

obrazec.doc

 

 

natisni