temperatura 20°C
smer vetra JZ
hitrost 2m/s

Razpisi

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2016


Datum: 19.09.2016

V Uradnem listu RS, št. 60/2016 (http://www.uradni-list.si) in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2016.

 

ROK PRIJAVE: 7. 10. 2016

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 702/2014 za skupinske izjeme in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 »de minimis«.

Na podlagi Letnega programa ukrepov, bo občina v letu 2016 sofinancirala naslednje ukrepe:

  • Ukrepi A (skupinske izjeme): Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov)
  • Ukrepi B (»de minimis«): Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov; Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov; Nove investicije za delo v gozdu.

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. V kolikor prijavitelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v svoji ovojnici.

 Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 7. 10. 2016.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo (skupinske izjeme – Ukrep _ / de minimis – Ukrep _)«, na hrbtni strani ovojnice, pa priimek in ime ter naslov prijavitelja.

Vsi obrazci so na voljo na spletni strani Občine Komen www.komen.si in v sprejemni pisarni občine Komen.

JAVNI RAZPIS 2016 KMETIJSTVO.pdf

Obrazec A.1..doc

Obrazec B..doc

natisni