temperatura 22°C
smer vetra JV
hitrost 3.2m/s

Razpisi

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2017


Datum: 15.03.2017

ROK PRIJAVE: petek, 31. 3. 2017.  

V Uradnem listu RS, št. 12/17 (www.uradni-list.si) in na spletni strani Občine Komen je objavljen Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Komen za leto 2017. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 za skupinske izjeme in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 »de minimis«. 

V letu 2017 bo Občina Komen sofinancirala naslednje ukrepe:  

-  Ukrepi A (skupinske izjeme): Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov)

 -  Ukrepi B (»de minimis«): Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov; Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov; Nove investicije za delo v gozdu. 

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu v zapečateni ovojnici. V kolikor prijavitelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v svoji ovojnici.  

Prijavitelji lahko vložijo prijavo na razpis do vključno petka, 31. 3. 2017.  

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane (priporočeno) po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO – SKUPINSKE IZJEME (UKREP __) / DE MINIMIS (Ukrep __)«, na hrbtni strani ovojnice pa ime in priimek ter naslov prijavitelja

 Vsi obrazci so na voljo na spletni strani Občine Komen www.komen.si in v sprejemni pisarni občine Komen.  

JAVNI_RAZPIS_KMETIJSTVO_2017_podpis_obrazci.pdf

JR_obrazecA1_2017.doc

JR_obrazecB_2017.doc

SKLEP-KOMISIJA_JR_KMETIJSTVO_2017.pdf

Sredstva_JR_kmetijstvo_2017.pdf

 

natisni