temperatura 26°C
smer vetra JZ
hitrost 1.5m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine Komen za leto 2019 - ZAKLJUČEN


Datum: 03.06.2019

Občina Komen je 31. maja 2019 v Uradnem listu RS št. 35/19, na straneh 1198-1200 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen za leto 2019. 

  Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Prijavitelji lahko oddajo vlogo kadarkoli v času objave razpisa v tekočem koledarskem letu, vendar najkasneje do 30. oktobra 2019.  

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog (30. oktober 2019) oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.  

javni razpis 2019.pdf

 

Razpisna dokumentacija:

Navodilo vlagateljem za prijavo na JR.doc

Merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav.doc

Obrazec št. 1 - Prijava na JR.doc

Obrazec št. 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev.doc

Obrazec št. 3 - Izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.doc

Obrazec št. 4 - Izjava o številu članov.doc

Obrazec št. 5 - Izjava o financiranju iz občinskega proračuna.doc

vzorec pogodbe.doc

 

Obrazci končna poročila:

obrazec končno poročilo.doc

zahtevek za izplačilo sredstev.docx

natisni