temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.3m/s

Lokacijska informacija

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Lokacijske informacije z vlogo pisno po navadni pošti ali osebno v sprejemno pisarno Občine Komen.
Lokacijsko informacijo izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora in velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta.

Na podlagi pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur.l. RS, št. 35/2004) se izda ena lokacijska informacija za vsak posamezen objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli.

Eno lokacijsko informacijo za več parcel se izda le v primerih, če se zahteva nanaša na :
- parcele, ki ležijo v območju iste namenske rabe za katere veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev oziroma ležijo v območju, ki se ureja z enim samim lokacijskim načrtom ali drugim prostorskim izvedbenim aktom,
- objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in te izpolnjujejo pogoj iz prejšnje alinee.

Kadar se zahteva nanaša na dve ali več zemljiških parcel oziroma na objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in se v postopku izdaje lokacijske informacije ugotovi, da ne gre za primer iz prejšnjega odstavka, se izda toliko lokacijskih informacij, kolikor je različnih prostorskih enot oziroma občinskih lokacijskih načrtov ali občinskih prostorskih izvedbenih aktov, v katerih te zemljiške parcele ležijo.

Vrste lokacijskih informacij glede na namen, za katerega se lokacijska informacija potrebuje:
1. lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih
2. lokacijska informacija za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom.

Upravna taksa:
Za Lokacijsko informacijo se plača upravna taksa v višini 22,70 EUR (tarifna št. 36 Zakona o upravnih taksah).  

Upravno takso se lahko plača: · 

   -  z gotovino na sedežu Občine Komen (računovodstvo – pisarna 21), ·   

   -  s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta na račun upravnih taks: 

  Namen plačila:  »Plačilo upravne takse«,

 Naslov:  Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen; Številka računa:  SI56 0124 9449 0309 166, Referenca:  11 75485-7111002, Koda namena:  OTHR  

Kot dokazilo o plačani upravni taksi je potrebno poleg vloge priložiti tudi potrdilo o plačani taksi.  Vloga za izdajo lokacijske informacije za določitev gradbene parcele.doc

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih.doc

natisni