temperatura 21°C
smer vetra J
hitrost 4m/s

Plačevanje turistične takse

Turistično takso urejajo Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) in Odlok o turistični taksi v Občini Komen (Odlok).

Turistično in promocijsko takso (v nadaljevanju: taksa) so dolžne plačevati vse osebe, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, razen teh, ki so oproščene, o tem več v nadaljevanju. Takso plačajo zavezanci ponudniku prenočiš skupaj s plačilom za prenočitev, ponudnik prenočišč pa je takso dolžan prenakazati na poseben račun Občine Komen do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Poročil o prenočitvah ni več potrebno mesečno posredovati ločeno Občini Komen, ampak ta pridobi podatke o gostih preko aplikacije eTurizem.   

Plačila taks so v skladu z 18. členom ZSRT-1 in 4. členom Odloka oproščeni:

 •  otroci do sedmega leta starosti;
 •  osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;
 •  pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;
 •  osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
 •  tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse; udeleženci mednarodnih programov in njihove vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program na katerem sodelujejo udeleženci najmanj štirih držav)
 • udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve; 
 •  osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost; 
 •  udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije
 • gojenci socialnovarstvenih zavodov; osebe, ki so vključene v prostovoljne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine;
 • osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome. 

Takso v višini 50 procentov pa plačajo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti;
 •  osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF);
 • študenti do dopolnjenega 26. leta starosti.    

Ponudniki prenočišč morajo voditi knjigo gostov in evidenco turistične takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta, skupno vsoto pobrane takse na posameznega gosta in v kolikor pride do oprostitve plačila (celote ali dela) takse, morajo beležiti razlog oprostitve. 

Turistična taksa, skupaj s promocijsko takso, znaša  na območju Občine Komen od 1. januarja 2019 2,00 EUR/osebo/dan, oziroma polovična znaša 1,00 EUR/osebo/dan. Sobodajalci naj gostom na računu izkazujejo tudi znesek taks in sicer znesek turistične takse, znesek promocijske takse in skupni znesek obeh taks, da je gost seznanjen, kaj plačuje.  

Turistično takso mora sobodajalec, za prenočitve od 1. januarja 2019 dalje, odvesti Občini Komen na račun številka SI56-0124-9845-0000-098, sklic SI19 (vaša davčna številka)-07129) in namen »turistična in promocijska taksa«, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec (za vsaki mesec sproti)!« Za turistično takso, ki  je bila pobrana za nočitve v mesecu decembru 2018 (do 31.12.2018) in jo morajo sobodajalci odvesti Občini Komen v znesku 1,27 EUR/osebno/noč za odrasle osebe oz. 0,64 EUR/osebno/noč kot polovično takso, do 25. 1. 2019, pa je še vedno v uporabi prejšnji račun za nakazilo in sicer: SI56-0124-9449-3206-265, sklic SI19 (vaša davčna številka)-07129, namen »turistična taksa«.

   Pravna podlaga

 

natisni