temperatura 16°C
smer vetra JV
hitrost 6.5m/s

Pojasnila v zvezi s plačevanjem turističnih in promocijskih taks

Turistično in promocijsko takso (v nadaljevanju taksa) na območju Občine Komen urejata Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju ZSRT-1) ter  Odlok o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št. 39/18; v nadaljevanju Odlok).

Ponudniki prenočišč na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, vodijo evidenco takse, ki vsebuje podatek o številu prenočitev posameznega gosta in znesek pobrane takse (skupno vsoto turistične in promocijske takse). Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela takse, mora biti v evidenci obrazložen tudi razlog oprostitve (ponudnik prenočišč mora hraniti dokumente/dokaze, na podlagi katerih je upošteval oprostitev) za posameznega gosta. Podatke sporočajo elektronsko v aplikacijo eTurizem. Fizično sporočanje na obrazcih ni več mogoče. Skrbnik aplikacije eTurizem je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kjer je mogoče pridobiti dodatna pojasnila v zvezi delovanjem aplikacije.

Občina Komen si podatke o prenočitvah pridobi sama preko aplikacije eTurizem, zato je pomembno, da so podatki v aplikaciji točni. V kolikor pride do vnosa nepravilnih podatkov, je potrebno podatke spremeniti v aplikaciji sami.

Zavezanci za plačilo takse so osebe, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, kot jih opredeljuje ZSRT-1. Takso plačajo ponudniku prenočišča, skupaj s plačilom za prenočitev, ki mora prejete takse nakazati na poseben račun Občine Komen št. SI56-0124-9845-0000-098, sklic SI19 (davčna številka ponudnika prenočišča)-07129, namen »turistična in promocijska taksa«, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec (za vsak mesec sproti).

Taksa za prenočitev znaša 2,00 EUR na osebo na dan (1,60 EUR turistična taksa in 0,40 EUR promocijska taksa). V primeru, ko je zavezanec za plačilo takse oproščen plačila v višini 50 odstotkov, le ta znaša 1,00 EUR na osebo na dan (0,80 EUR turistična taksa in 0,20 EUR promocijska taksa).

 

Plačila takse so v skladu z 18. členom ZSRT-1 in 4. členom Odloka oproščeni:

- otroci do sedmega leta starosti;

- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;

- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;

- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;

- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;

- osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu;

- osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč;

- pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti;

- osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;

- tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse;

- udeleženci mednarodnih programov in njihove vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program na katerem sodelujejo udeleženci najmanj štirih držav);

- udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve; 

-      osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost; 

- udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije;

- gojenci socialnovarstvenih zavodov;

- osebe, ki so vključene v prostovoljne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine;

- osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome. 

 

Takso v višini 50 odstotkov plačajo:

- osebe od 7. do 18. leta starosti;

- osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF);

- študenti do dopolnjenega 26. leta starosti.    

 

Dodatne informacije v zvez z turistično in promocijsko takso si lahko pridobite na tel. št. Občine Komen: 05/7310450 ali preko e-pošte: obcina@komen.si.

 

Dodatne informacije v zvezi z aplikacijo eTurizem si lahko pridobite na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Kot pripomoček pa so vam lahko v pomoč sledeče spletne povezave:

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Pogosta_vprasanja

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Pogosta_vprasanja

https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem-kljucna_vsebinska_pojasnila.pdf

Pravna podlaga:

 

 

 

 

natisni