temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.3m/s

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Potrdila na namenski rabi zemljišča z vlogo pisno po navadni pošti ali osebno v sprejemno pisarno Občine Komen.
Potrdilo izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.
Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot ga določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora.
Potrdilu se priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se ga izdaja v skladu s predpisi o upravnem postopku.

Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12)

Upravna taksa:
Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,70 eura (tarifna št. 37. Zakona o upravnih taksah).


Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč (marec 2015).doc

natisni