temperatura 10°C
smer vetra V
hitrost 0.7m/s

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Potrdila na namenski rabi zemljišča z vlogo pisno po navadni pošti ali osebno v sprejemno pisarno Občine Komen.
Potrdilo izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.
Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot ga določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora.
Potrdilu se priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se ga izdaja v skladu s predpisi o upravnem postopku.

Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju -ZPNačrt (Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12)

Upravna taksa:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16) znaša upravna taksa po Tarifni številki 37 - za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča 22,70 EUR.


Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (2018).doc

natisni