temperatura 10°C
smer vetra V
hitrost 0.7m/s

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga izven prodajaln

Postopek

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo Soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln z vlogo pisno po navadni pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen.

Zakon o trgovin v 6. točki 3. člena določa, da se lahko prodaja blaga zunaj prodajaln opravlja s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah, s prodajalnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici. Za prodajo blaga na način kot je zgoraj določen, še šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmih, shodih in podobno).

 V skladu s 6. členom navedenega zakona mora trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se blago prodaja. Tako v primeru uporabe javnih površin za prodajo blaga zunaj prodajaln, mora trgovec pridobiti soglasje občine. V pisnem soglasju, ki ga izda lastnik prostora, mora biti določena tudi prostor in časovni termin prodaje blaga.

 Soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln vsebuje podatke o prostoru in časovnih terminih prodaje blaga. Rok za izdajo soglasja je 15 dni od vložitve vloge in plačila upravne takse.

Soglasje velja za tekoče koledarsko leto.

Pravna podlaga:

-       Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15);

-       Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 75/10).

Upravna taksa:


Upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št.  

42/07, 126/07 in 106/2010 ZUT UPB5, 14/15-ZUUJFO, 32/16) znaša 22,60 EUR.

Upravno takso se lahko plača:
- na sedežu občine z gotovino,
- s položnico: na banki ali preko interneta

 namen plačila »Plačilo upravne takse«, na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen;
številka računa: SI56 0124-9449-0309-166, referenca 11 75485 – 7111002 – 2007

Kot dokazilo o plačani upravni taksi je potrebno vlogi priložiti tudi potrdilo o plačani taksi.  

Obrazci

Vloga_za_izdajo_soglasja_za_prodajo_blaga_zunaj_prodajaln_2017.doc

natisni