temperatura 13°C
smer vetra V
hitrost 1.6m/s

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Postopek 

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za prijavo (podaljšanega) obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) z vlogo:

-       pisno po navadni pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali

-       osebno v sprejemni pisarni Občine Komen.  

Zakon o gostinstvu v 12. členu določa, da mora gostinec (kmet) določiti svoj obratovalni čas in ga prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.  

V skladu z Odlokom o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Komen mora gostinski obrat, ki obratuje v podaljšanem obratovalnem času, pridobiti pisno soglasje občinske uprave Občine Komen.

Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec vložiti vlogo na obrazcu in naslednje priloge:

-       za gostinski obrat lociran v stavbi s stanovanji soglasje upravljavca stavbe ali stanovalcev;

-       za gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma izvaja družabni program, izjavo, da ima gostinski obrat izvedeno protihrupno zaščito ter izjavo, da bo poskrbljeno za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata in za red v gostinskem obratu;

-       za gostinski obrat, ki za parkiranje obiskovalcev uporablja javne površine, izjavo, da bo poskrbljeno za čistočo koriščenih javnih površin.  

Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za soglasje, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če je bilo za izdajo soglasja zaprošeno največ 60 dni pred začetkom novega koledarskega leta.   

Pravna podlaga:

Upravna taksa:

Upravno takso je potrebno plačati za vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

Upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 ZUT-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 32/16) znaša 22,60 EUR.  

Upravno takso se lahko plača:    

-       z gotovino na sedežu Občine Komen (računovodstvo – pisarna 21),     

-       s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta na račun upravnih taks: 

Namen plačila: »Plačilo upravne takse«,

Naslov:  Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen;

Številka računa:  SI56 0124 9449 0309 166,

Referenca:  11 75485-7111002,

Koda namena:  OTHR  

Kot dokazilo o plačani upravni taksi je potrebno vlogi priložiti tudi potrdilo o plačani taksi.  

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Obrazci 

Obrazec_urnik_podaljšani_obratovalni_2018.doc

Vloga_za_ENKRATNO_podaljšanje_obratovalenga_časa_gostilne-kmetije_2018.doc

Izjava-podaljšan_obratovalni_čas-hrup_red_čistoča_2018.doc

Izjava-soglasje_stanovalcev-izredno podaljšanje_2018.doc

Obrazec_urnik_podaljšani_obratovalni_2018.doc

 

 

 

 

 

natisni