temperatura 6°C
smer vetra JZ
hitrost 1.1m/s

Vloga za odkup lesa na panju na parcelah v lasti Občine Komen

Opis postopka: Vlagatelj/ica poda vlogo za odkup lesa na panju na parcelah v lasti Občine Komen, po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali po e-pošti. Odgovorna oseba na Občini Komen obvesti o vlogi revirnega gozdarja. Odkup lesa na panju je možen po izdaji odločbe s strani pristojnega Zavoda za gozdove in pogodbi med lastnikom lesa in vlagateljem.  

Pravna podlaga:       

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) -         

-  Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)          

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16 

Upravna taksa: Upravne takse ni.  

Vloga za odkup lesa na panju 2019.doc

 

natisni