temperatura 1°C
smer vetra J
hitrost 0.8m/s

Objave

Javna objava prostega delovnega mesta Vzdrževalec IV-II


Datum: 03.05.2018

 

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) objavljamo prosto delovno mesto

 

Vzdrževalec IV-II (šifra DM (J034096)

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece,

-       predpisana izobrazba: srednja poklicna izobrazba.


Opis delovnih nalog:

-       spremljanje stanja objektov, naprav in prevoznih sredstev,

-       obveščanje o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstev,

-       opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih.

 Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

-       kratek življenjepis ter navedbo pridobljenih znanj, veščin in sposobnosti (pridobljenih poleg formalne izobrazbe)

-       pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj (kandidat navede datum sklenitve ter prekinitve preteklih delovnih razmerij ter poda kratek opis dela, ki ga je opravljal),

-       pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

 V izbirni postopek se bodo uvrstile popolne in pravočasno prispele prijave. Kandidati lahko prijavo pošljejo na obrazcu »Prijava na prosto delovno mesto«.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 z možnostjo podaljšanja. Pogodba se sklepa za polni delovni čas 40 ur tedensko.

 Izbrani kandidat bo delo opravljal na območju Občine Komen (na terenu) ter v prostorih v lasti Občine Komen.

Kandidati lahko vložijo prijavo na objavljeno prosto delovno mesto v roku treh delovnih dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje:

-       po pošti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, ali

-   po e-pošti na e-naslov: obcina@komen.si (veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom).

Če je prijava poslana po pošti, se šteje da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

 

Kot datum objave se šteje datum objave pri Zavodu RS za zaposlovanje, t.j.  4. 5. 2018, rok za prijavo je tri delovne dni in poteče 9. 5. 2018.

 

Vloga za zaposlitev.docx

 

 

natisni