temperatura 15°C
smer vetra JV
hitrost 0.6m/s

Objave

Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike javnosti v senatih za reševanje pritožb


Datum: 04.11.2019

 

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana je pozvalo vse občine k podaji predlogov za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. Navedeni postopek poteka na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19, ZNPPol) ter Pravilnika o reševanju pritožb zoper delo policistov (Uradni list RS, št. 54/13).

Reševanje pritožb poteka v senatu, ki ga sestavljajo javni uslužbenec, zaposlen v notranji organizacijski enoti ministrstva, pristojni za reševanje pritožb ter predstavnika javnosti. Predstavnik javnosti je oseba, ki jo na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti, organizacij strokovne javnosti, nevladnih in humanitarnih organizacij za sodelovanje v senatih imenuje minister (142. člen ZNPPol).

145. člen ZNPPol določa:

 (1) Predstavnike javnosti imenuje in razrešuje minister za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

(2) Za predstavnika javnosti je lahko imenovan polnoletni državljan Republike Slovenije, ki:

-           ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti;

-           ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti in

-           ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke.

(3) Predlagatelji iz sedmega odstavka 142. člena tega zakona za predstavnika javnosti predlagajo osebo, ki na strokovnem področju ali v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje stroke ali soobčanov ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

(4) Sodišča, prekrškovni in drugi organi morajo na zahtevo ministrstva dati podatke iz drugega odstavka tega člena.

(5) Pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, je predstavnik javnosti lahko razrešen, če:

-           sam tako zahteva,

-           ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka tega člena,

-           se ne udeležuje obveznih oblik usposabljanja,

-           se neupravičeno ne udeleži dveh sej senata v enem letu ali nevestno opravlja delo.

(6) Če predstavnik javnosti ne uživa več zaupanja predlagatelja ali notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za reševanje pritožb, se ga lahko po obrazloženi zahtevi razreši.

 

Vaše predloge za kandidata za predstavnika javnosti lahko posredujete pisno, na priloženem obrazcu, najpozneje do 11. 11. 2019 do 11. ure, na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen ali na e-poštni naslov obcina@komen.si.

 

Prejete predloge bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti bo odločal občinski svet Občine Komen.

David Zega, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

POZIV LOKALNIM SKUPNOSTIM 2019.pdf

Obrazec.docx

 

natisni