temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2015


Datum: 04.05.2015

 

Občina Komen je 30. aprila 2015 v Uradnem listu RS št. 30/2015, na straneh 839 in 840 objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove objektov nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2015.  

 Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Komen v letu 2015, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega pomena. 

  Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi podatki in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Rok prijave je torek, 9. junij 2015.  

Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi   Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV 2015«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja. 

  Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05/7310 461 pri Soraji Balantič oz. po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur. 

Razpisna dokumentacija-sakralni objekti.docx

natisni