temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.2m/s

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2015


Datum: 10.08.2015

 

Občina Komen je 7. avgusta 2015 v Uradnem listu RS št. 59/2015, na straneh 1486 in 1487 objavila Javni razpis za sofinanciranje investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine v občini Komen v letu 2015.  

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v opremo v sakralnih objektih v občini Komen v letu 2015, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni spomeniki lokalnega pomena.  

Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi podatki in prilogami, ki so navedene v razpisu.  

Rok prijave je petek, 28. avgust 2015. 

Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi

  Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – INVESTICIJA V OPREMO V SAKRALNIH OBJEKTIH 2015«. Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja. 

  Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05/7310 461 pri Soraji Balantič oz. po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur. 

  javni razpis.doc  

razpisna dokumentacija.docx  

natisni