temperatura 26°C
smer vetra J
hitrost 1m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

5. redna seja občinskega sveta, 20. 5. 2015 ob 17. uri


Datum: 21.04.2015

 

Predlagani dnevni red:

 Sklic 5. redne seje.pdf

 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje;

Osnutek zapisnika 4. redne seje.pdf

3.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. dopisne seje;

Osnutek zapisnika 2.dopisne seje.pdf

4.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

5.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2014;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2014;

Gradivo k 6. točki.pdf

Gradivo k 6. točki - predlog sklepa.pdf

7.    Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju matičnega Krasa;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Komen v letu 2014;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 1. in 3. razreda ter 4. in 5. razreda v podružnici Štanjel;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o sofinanciranju sorazmernega deleža delovnih mest dodatnih strokovnih delavk v Osnovni šoli Antona Šibelja Stjenka Komen, št. 032-12/06-4 z dne 6. 9. 2006;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2015/2016;

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Predlog Sklepa o izdaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu Kosovelove knjižnice Sežana za obdobje 2015-2019;

Gradivo k 12. točki.pdf

Gradivo k 12.točki.1.pdf

13. Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana v obdobju od leta 2015 do 2019;

Gradivo k 13. točki.pdf

14. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu;

Gradivo k 14. točki.pdf

15. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014;

Gradivo k 15. točki.pdf

Zapisnik KMVVI 23.4.2015.pdf

16. Predlog Sklepa o imenovanju vaškega odbora vaške skupnosti Komen;

Gradivo k 16. točki.pdf

17. Predlog Sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen;

Gradivo k 17. točki.pdf

18. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov;

Gradivo k 18. točki.pdf

19. Predlog Sklepa o podelitvi Priznanja Občine Komen;

Gradivo k 19. točki.pdf

Zapisnik KMVVI.pdf

20. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen;

Gradivo k 20. točki.pdf

Zapisnik odbora za kmetijstvo.pdf

21. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2014;

Gradivo k 21. točki.pdf

22. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 2891/2, k.o.  Brestovica;

Gradivo k 22. točki.pdf

23. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 1992/3, 1992/4, 1992/5 in 1992/6, vse k.o. Škrbina;

Gradivo k 23. točki.pdf

24. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1437/17, k.o. Volčji Grad;

Gradivo k 24. točki.pdf

25. Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni