temperatura -1°C
smer vetra V
hitrost 1.8m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

6. redna seja občinskega sveta, 23. 9. 2015 ob 17. uri


Datum: 31.08.2015

Predlagani dnevni red:

 Sklic 6. redne seje.pdf 

 1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje;

Osnutek zapisnika 5.redne seje.doc

3.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. izredne seje;

Osnutek zapisnika 1. izredne seje.doc

4.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

5.    Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 – 2020;

Gradivo k 5. točki.pdf

Gradivo k 5. točki - zapisnik odbora.pdf

6.    Predlog Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sklepa o podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov in določitvi višine odpusta dolgov;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki  iz naslova tržne dejavnosti javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

Gradivo k 8. točki.pdf

Gradivo k 6., 7. in 8. točki - zapisnik odbora za negospodarstvo.pdf

9.    Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju Matičnega Krasa;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 3515/6 k.o. Komen;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1403/19 k.o. Kobdilj;

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za prvo polletje 2015;

Gradivo k 12. točki.pdf

13. Predlog Rebalansa proračuna Občine Komen za leto 2015;

Gradivo k 13. točki.pdf

14. Vprašanja, pobude, odgovori.

Stanje terjatev do FMC.pdf

 

natisni