temperatura 26°C
smer vetra Z
hitrost 1.9m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

2. redna seja občinskega sveta, 23. 1. 2019 ob 17.00 uri


Datum: 14.01.2019

Sklic 2. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje;

Gradivo k 2. točki.pdf

Osnutek zapisnika 1.konstitutivne seje.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave - skrajšani postopek;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Komen;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi dela presežka prihodkov nad odhodki Zavoda Komenski Kras iz leta 2017;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Sklepa o seznanitvi s Sklepom o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar - marec 2019;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Kadrovske zadeve (imenovanje odborov, komisij):

 ZAPISNIK SESTANKA KMVVI 7.1.19.pdf

- Poročilo o članstvu v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Komen

8.1. POROČILO O ČLANSTVU V OBČINSKIH ORGANIH.pdf

- Predlogi Sklepov o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta

8.2. PREDLOG SKLEPOV IMENOVANJE DELOVNIH TELES.pdf

- Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora

8.3. PREDLOG SKLEPA IMENOVANJE NADZORNI ODBOR.pdf

- Predlogi Sklepov o imenovanju drugih delovnih teles, katerih ustanovitev in naloge določajo zakoni

8.4. PREDLOG SKLEPOV IMENOVANJE DRUGIH DELOVNIH TELES.pdf

-  Predlog Sklepa o imenovanju člana in namestnika člana Skupščine JP Kraški vodovod Sežana in predlaganje kandidata za imenovanje v NS JP Kraški vodovod Sežana

8.5. PREDLOG SKLEPA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV KRAŠKI VODOVOD.pdf

-  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Območne razvojne agencije »ORA KRASA IN BRKINOV«

8.6. PREDLOG SKLEPA IMENOVANJE PREDSTAVNIK ORA.pdf

- Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Komenski Kras

8.7. PREDLOG SKLEPA IMENOVANJE PREDSTAVNIK JZKK.pdf

- Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja Stjenka Komen

8.8. PREDLOG SKLEPA IMENOVANJE PREDSTAVNIK OŠ KOMEN.pdf

-  Predlog Sklepa o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila Burja

8.9. PREDLOG SKLEPA IMENOV.UREDNIŠKI ODBOR BURJA.pdf

 9. Vprašanja, pobude, odgovori

Razširitev dnevnega reda

 

Potrjen zapisnik 2. redne seje

natisni