temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

6. redna seja občinskega sveta, 12. 6. 2019 ob 17. uri


Datum: 03.06.2019

Sklic 6. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti:

2. Realizacija sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje

Gradivo k 2. točki

Osnutek zapisnika 5. redne seje

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

4. Predlog Sklepa o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Komen v letu 2018

Gradivo k 4. točki

5. Poročilo o delu zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2018

Gradivo k 5. točki

6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana iz leta 2018

Gradivo k 6. točki

7. Predlog  Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2019/2020

Gradivo k 7. točki - I.

Gradivo k 7. točki - II.

8. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Komen - prva obravnava

8. Gradivo k 8. točki.pdf

9.  Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen - skrajšani postopek

Gradivo k 9. točki

10. Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Komen - prva obravnava

Gradivo k 10. točki

11. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine

 Gradivo k 11. točki

12.  Predlog Sklepa o sprejetju novih cen storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN v Občini Komen

Gradivo k 12. točki - predlog sklepa

Gradivo k 12. točki - I.

Gradivo k 12. točki - II.

Gradivo k 12. točki - III.

13. Predlog Sklepa o priznanju Občine Komen

Gradivo k 13. točki

ZAPISNIK KOMISIJE ZA PRIZNANJA 3.6..pdf

14. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Območne razvojne agencije ORA Krasa in Brkinov

Gradivo k 14. točki - I.

Gradivo k 14. točki - II.

15. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Potrjen zapisnik 6. redne seje

 

 

natisni