temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

8. redna seja občinskega sveta, 25. 9. 2019 ob 17.00 uri


Datum: 29.07.2019

Sklic 8. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Realizacija sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje

Gradivo k 2. točki

Osnutek zapisnika 7. redne seje

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica - prva obravnava

Gradivo k 4. točki

5.  Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana od 1. 10. 2019

Gradivo k 5. točki I.

Gradivo k 5. točki II.

6. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Komen - druga obravnava

Gradivo k 6. točki

7. Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Komen - druga obravnava

Gradivo k 7. točki

7+8. ZAPISNIK 3. SEJA STATUTARNA KOMISIJA.pdf

8. Predlog Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Gradivo k 8. točki

7+8. ZAPISNIK 3. SEJA STATUTARNA KOMISIJA.pdf

9. Predlog Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen

Gradivo k 9. točki

10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k Statutu Javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Gradivo k 10. točki

11. Predlog Sklepa o dopolnitvi sklepa o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja

Gradivo k 11. točki

12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Gradivo k 12. točki

13. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2019

Gradivo k 13. točki

14. Vprašanja, pobude, odgovori

Odgovor svetnikom I.

Odgovor svetnikom II.

 

 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA:

Predlog razširitve.pdf 

Obrazložitev s predlogi sklepov.pdf

Odstopna izjava člana odbora.pdf

Zapisnik KMVVI.pdf

 

Potrjen zapisnik 8. redne seje

 

 

natisni