temperatura 16°C
smer vetra J
hitrost 1.2m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

9. redna seja občinskega sveta, 27.11. 2019 ob 17.00 uri


Datum: 04.11.2019

 

Sklic 9. redne seje

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje

Gradivo k 2. točki

Osnutek zapisnika 8. redne seje

3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 21. 10. 2019

Gradivo k 3. točki

4. Določitev in potrditev dnevnega reda

5.  Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Komen – druga obravnava

Gradivo k 5. točki:

6. Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Komen – druga obravnava

Gradivo k 6. točki:

7.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti Občine Komen – skrajšani postopek

 Gradivo k 7. točki

8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« – skrajšani postopek

Gradivo k 8. točki

9. Predlog Sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

Gradivo k 9. točki:

10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Komenski Kras

Gradivo k 10. točki:

11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gradivo k 11. točki

12. Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Komen

Gradivo k 12. točki

13. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2020

 Gradivo k 13. točki

14. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020

Gradivo k 14. točki

15. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020 – prva obravnava

Gradivo k Predlogu odloka o proračunu 2020 - I. branje

16. Predlog Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2021 – prva obravnava

Gradivo k Predlogu odloka o proračunu 2021 - I. branje

17. Vprašanja, pobude, odgovori

 

POTRJEN ZAPISNIK 9. REDNE SEJE

 

 

natisni