temperatura 20°C
smer vetra V
hitrost 1.9m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

11. redna seja občinskega sveta, 11. 6. 2020 ob 17. uri


Datum: 02.06.2020

SKLIC SEJE.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 23. 12. 2019;

GRADIVO K TČ. 2-ZAPISNIK-10. REDNA.pdf

GRADIVO K TČ. 2-REALIZACIJA SKLEPOV-10. REDNA.pdf

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. dopisne seje z dne 30. 3. 2020;

GRADIVO K TČ. 2-ZAPISNIK-2. DOPISNA.pdf

GRADIVO K TČ. 2-REALIZACIJA SKLEPOV-2. DOPISNA.pdf

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. dopisne seje z dne 10. 4. 2020;

GRADIVO K TČ. 2-ZAPISNIK-3. DOPISNA.pdf

GRADIVO K TČ. 2-REALIZACIJA SKLEPOV-3. DOPISNA.pdf

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 6. 5. 2020;

zapisnik 4. dopisne seje .pdf

GRADIVO K TČ. 2-REALIZACIJA SKLEPOV-4. DOPISNA.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2019 – seznanitev;

GRADIVO K TČ. 4.pdf

Letno poročilo 2019- odpadki.pdf

5.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2019 – seznanitev;

GRADIVO K TČ. 5.pdf

Letno poročilo 2019 - pokopališča.pdf

6.    Predlog Sklepa o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Komen v letu 2019;

GRADIVO K TČ. 6.pdf

7.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2020/2021;

GRADIVO K TČ. 7.pdf

8.    Predlog Sklepa o spremembi sklepa o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec;

GRADIVO K TČ. 8.pdf

9.    Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 4. in 6. razreda v Podružnični šoli Štanjel;

GRADIVO K TČ. 9.pdf

10.  Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sofinanciranju delovnega mesta računalničar – organizator informacijske dejavnosti v Osnovni šoli Antona Šibelja – Stjenka Komen v obsegu 20% za šolsko leto 2020/2021;

GRADIVO K TČ. 10.pdf

11.  Predlog Odloka o preoblikovanju zavoda Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov v družbo z omejeno odgovornostjo in o sprejetju družbene pogodbe družbe Območna razvojna agencija ORA Krasa in Brkinov d.o.o.«. – hitri postopek;

GRADIVO K TČ. 11.pdf

PRILOGA I. K TČ. 11.pdf

PRILOGA II. K TČ. 11.pdf

PRILOGA III. K TČ. 11.pdf

12.  Predlog Odloka o prometni ureditvi v starem vaškem jedru Štanjel – prva obravnava;

GRADIVO K TČ. 12.pdf

13.  Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pogojih, postopkih in merilih za dajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »dimnikarstvo« - skrajšani postopek;

GRADIVO K TČ. 13.pdf

14.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena;

GRADIVO K TČ. 14.pdf

15.  Predlog sprememb Kadrovskega načrta občinske uprave za leti 2020 in 2021;

GRADIVO K TČ. 15.pdf

16.  Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2019;

GRADIVO K TČ. 16.pdf

17.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Zapisnik 6. redne seje spk 9.6.pdf

Zapisnik 9. seja odbora za negospodarstvo.pdf

Zapisnik seje Odbora za proračun.pdf

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

Predlog razširitve dnevnega reda.pdf

Predlog sklepa o Priznanjih Obcine Komen za leto 2020.pdf

Zapisnik Komisije za podelitev priznanj z dne 8. 6.pdf

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika OK v svet JZ Kraske lekarne (1).pdf

Zapisnik 2. dopisne seje 4.6 KMVVI.pdf

 

 POTRJEN ZAPISNIK 11. REDNE

natisni