temperatura 20°C
smer vetra V
hitrost 1.9m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

14. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 23. 12. 2020 preko videokonference v aplikaciji ZOOM


Datum: 14.12.2020

 Sklic 14. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov:

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 4. 11. 2020;

Osnutek zapisnika 13. redna, videokonferenca.pdf

Pregled realizacije sklepov 13. redne seje.pdf

·         Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 7. dopisne seje z dne 27. 11. 2020;

Osnutek zapisnika 7. dopisne seje osnutek.pdf

Pregled realizacije sklepov 7. dopisne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe upravljanja s spomeniškimi območji in varstva nepremične dediščine v Občini Komen – prva obravnava;

Gradivo k 4. točki.pdf

Gradivo k 4. točki - predlog odloka.pdf

5.    Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen – prva obravnava;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Sklepa o izplačilu nagrade za opravljeno delo predsednikom vaških odborov vaških skupnosti v letu 2020;

Gradivo k 6. točki.pdf

Gradivo k 6. in 7. točki zapisnik KMVVI.pdf

7.    Predlog Sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika Občine Komen v Razvojnem svetu regije Istra – Brkini – Kras – razvojnega sveta Obalno - Kraške razvojne regije;

Gradivo k 7. točki.pdf

Gradivo k 7. točki, dopis RRC.pdf

8.    Predlog Sklepa o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Komen;

Gradivo k 8. točki.pdf

Gradivo k 8. točki operativni program.pdf

9.    Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k 9. točki - obrazložitev.pdf

Gradivo k 9. točki predlog odloka.pdf

10.  Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k 10. točki obrazložitev.pdf

Gradivo k 10. točki - predlog odloka.pdf

11.  Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k 11. točki - obrazložitev.pdf

Gradivo k 11. točki predlog odloka.pdf

12.  Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k 12. točki - obrazložitev.pdf

Gradivo k 12. točki predlog odloka.pdf

13.  Predlog Sprememb proračuna Občine Komen za leto 2021;

Gradivo k 13. točki - predlog sprememb proračuna 2021.pdf

Gradivo k 13. točki - predlog sprememb stvarno premoženje.pdf

Gradivo k 13. točki - spremembe KN.pdf

14.  Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2021;

Gradivo k 14. točki predlog LPŠ.pdf

Gradivo k 14. točki - mnenje ŠZ.pdf

15.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Predlog razširitve dnevnega reda 14. redne seje:

Predlog razširitve dnevnega reda.pdf

Predlog sklepa - zaključno poročilo o likvidaciji.pdf

Predlog Sklepa - donacija.pdf

 

Potrjen zapisnik - 14. redna.pdf

 

natisni