temperatura 14°C
smer vetra SZ
hitrost 1.5m/s

Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018
Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

15. redna seja občinskega sveta Občine Komen, 5. 5. 2021 ob 17. uri


Datum: 21.04.2021

Sklic 15. redne seje Občinskega sveta Občine Komen

Sklic 15. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Pregledi in realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov

- Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 23. 12. 2020

Osnutek zapisnika, 14. redna (videokonferenca)

Pregled realizacije sklepov 14. redna

- Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 8. dopisne seje z dne 26. 3. 2021

Osnutek zapisnika, 8. dopisna

Pregled realizacije sklepov, 8. dopisna

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njegovih učinkih za leto 2020 in plan aktivnosti za leto 2021 - seznanitev

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana

Gradivo k 5. točki

6. Predlog Sklepa o seznanitvi z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Idejnim konceptom vinsko butičnega produkta v Občini Komen

Gradivo k 6. točki

Gradivo k 6. točki - DIIP.pdf

7. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen – druga obravnava

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Komen – druga obravnava

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o potrditvi predlagane skupne kandidatne liste za Razvojni svet regije Istra – Brkini – Kras za programsko obdobje 2021 – 2027

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Predlog sprememb kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat in redarstvo za leti 2021 in 2022

Gradivo k 12. točki.pdf

13. Predlog Sklepa o potrditvi sodne poravnave Opr.št. Pg 73/2020

Gradivo k 13. točki - obrazložitev.pdf

Gradivo k 13. točki - predlog sodne obravnave.pdf

14. Predlog Sklepa o sprejemu Zaključnega računa proračuna Občine Komen za leto 2020

Gradivo k 14. točki poročilo ZR.pdf

Gradivo k 14. točki - predlog sklepa.pdf

Gradivo k 14. točki - poročilo stvarno premoženje.pdf

Zapisnik seje Odbora za proračun.pdf

15. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

Predlog razširitve dnevnega reda 15. redne seje.pdf

 14.  Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen;

Gradivo k 14. točki - razširitev dnevnega reda.pdf

ZAPISNIK 12.seje kmvvi.pdf

15. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju direktorja - poveljnika Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana;

Gradivo k 15. točki - razširitev dnevnega reda.pdf

16.  Predlog Sklepa o mnenju glede kandidatke za ravnateljico Vrtca Sežana.

Gradivo k 16. točki - razširitev dnevnega reda.pdf


Potrjen zapisnik 15. redne seje

 

 

natisni