temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

2. redna seja občinskega sveta, 15.12.2010


Datum: 15.12.2010

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje;

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta;

 Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog Odloka o proračunu občine Komen za leto 2011 - prva obravnava;

Gradivo k 5. točki - splošni in posebni del.pdf

Gradivo k 5. točki - obrazložitve proračuna.pdf

Gradivo k 5. točki - kadrovski načrt.pdf

Gradivo k 5. točki - predlog sklepa o znižanju plačila za opravljanje funkcije.pdf

6. Predlog Sklepa o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora občine;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog Sklepa o imenovanju člana in namestnika člana Skupščine in predlaganje kandidata za imenovanje v Nadzorni svet JP Kraški vodovod Sežana;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011;

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javno dobro na parceli št. 1039/6 in 1039/7, k.o. Hruševica;

Gradivo k 12. točki.pdf

Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Sklic 2. redne seje.pdf

Predlog zapisnik 2. redne seje.doc

sprejeti sklepi.doc

Zapisnik 2. redne seje, 15.12.2010.pdf

 

 

natisni