temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

6. redna seja občinskega sveta, 29.6.2011


Datum: 09.06.2011

6. redna seja občinskega sveta, 29.6.2011 ob 17. uri

 

Sklic 6. redne seje.pdf

 

Predlagani dnevni red:

 

 1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje;

 

Osnutek zapisnika 5. redne seje.pdf

 

3.    Pregled realizacije sklepa in potrditev zapisnika 1. dopisne seje;

 

Osnutek zapisnika 1. dopisne seje.pdf

 

4.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

 

5.    Predlog sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistematizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2011/2012;

 

Gradivo k 5. točki.pdf

 

6.    Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

 

Gradivo k 6. točki.pdf

 

7.    Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

 

Gradivo k 7. točki.pdf

 

8.    Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana;

 

Gradivo k 8. točki.pdf

 

9.    Predlog sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana;

 

Gradivo k 9. točki.pdf

 

10. Seznanitev z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Oskrba s pitno vodo obale in Krasa;

 

Gradivo k 10. točki.pdf

Zapisnik Odbora za gospodarstvo.pdf

 

11. Predlog Sklepa o prevzemu nosilstva projekta »Predstavitev vasi Volčji Grad in železnodobnega gradišča Debela griža« v letih 2011 in 2012;

 

Gradivo k 11. točki.pdf

 

12. Obvezna razlaga 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen (Url. l. RS 113/06);

 

13. Obravnava izračuna komunalnega prispevka;

 

14. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Sprejeti sklepi 6. redne seje, z dne 29.6.2011.doc

 

 

natisni