temperatura 27°C
smer vetra V
hitrost 5.2m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

7. redna seja občinskega sveta, 21. 9. 2011


Datum: 12.09.2011

7. redna seja občinskega sveta občine Komen, 21. 9. 2011 ob 17. uri.      

 

Sklic 7. redne seje.pdf 

 

Predlagani dnevni red:  

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje;  

 

Osnutek zapisnika 6. redne seje.pdf  

 

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

 

4.    Predlog Sklepa o financiranju nadstandardnega izvajanja pouka v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda v Podružnici Štanjel;  

 

Gradivo k 4. točki.pdf  

 

5.    Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – prva obravnava;  

 

Gradivo k 5. točki.pdf  

 

6.    Predlog Pravilnika o subvencioniranju oskrbe s pitno vodo v sušnem obdobju;  

 

Gradivo k 6. točki.pdf  

 

7.    Poročilo o izvrševanju proračuna občine Komen za prvo polletje 2011;

 

Gradivo k 7. točki.pdf

 

8.    Predlog Sklepa o izdaji mnenja o imenovanju direktorice javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana;

 

Gradivo k 8. točki.pdf

 

9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja za kritje presežka odhodkov nad prihodki iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let;

 

Gradivo k 9. točki.pdf

 

10. Predlog Sklepa o soglasju za gradnjo nezahtevnega objekta - kmečke lope na parc. št. 438, k.o. Volčji Grad;

 

Gradivo k 10. točki.pdf

 

11. Obravnava izračuna komunalnega prispevka;

 

Gradivo k 11. točki.pdf

 

12.    Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

Predlog - razširitev dnevnega reda.doc

Predlog razširitve dnevnega reda - 2.pdf

 

Sprejeti sklepi.doc

natisni