temperatura 29°C
smer vetra Z
hitrost 2.1m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

11. redna seja občinskega sveta, 19. 4. 2012 ob 17. uri


Datum: 04.04.2012

 Sklic 11. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje;

Predlog zapisnika 10. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Poročilo o poteku postopkov za izgradnjo CERO NIK in vodovodnega omrežja (ustno poročilo Gašpar Gašpar Mišič);

5.    Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog Sklepa o prejemnikih priznanj občine Komen za leto 2012;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Sklepa o prenehanju statusa nepremičnega spomenika na zemljišču v k.o. Hruševica;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Komen za leto 2012 (skrajšani postopek);

Gradivo k 9. točki.pdf

10.    Zaključni račun proračuna občine Komen za leto 2011;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog Kriterijev in postopkov za sprejem otrok v Vrtec Sežana;

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen;

Gradivo k 12. točki.pdf

13. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Sprejeti sklepi 11. redna seja.doc

 

natisni