temperatura 29°C
smer vetra Z
hitrost 2.1m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

12. redna seja občinskega sveta, 20. 6. 2012 ob 17. uri


Datum: 15.05.2012

Predlagani dnevni red:

 Sklic 12. redne seje.pdf

 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje;

Predlog zapisnika 11. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Problematika čiščenja odpadnih voda v Občini Komen - predstavitev;

5.    Poročilo o poteku izvajanja programa praznjenja greznic v naselju Tomačevica ter priklopih na kanalizacijski sistem v Komnu - seznanitev;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.    Poročilo o prenovi vodovodnega sistema - Projekt Oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa - seznanitev;

7.    Predlog Predinvesticijske zasnove projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Ocena stanja varnosti v Občini Komen - seznanitev;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Poročilo o delu in ocena varnostnih razmer v Občini Komen - seznanitev;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Predlog Kriterijev za sprejem otrok v Vrtec Sežana;

 Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Predlog  Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistematizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2012/2013;

Gradivo k 11. točki.pdf

12.  Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o uveljavljanju pravice do znižanega plačila vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom staršev za programe v vrtcih v Občini Komen;

Gradivo k 12. točki.pdf

13.  Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o dopolnitvi sklepa o uveljavljanju pravice do znižanega plačila vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom staršev za programe v vrtcih v občini Komen;

Gradivo k 13. točki.pdf

14.  Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o določitvi enotne višine kritja začasnih izpisov otrok v času poletnih počitnic za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Komen;

Gradivo k 14. točki.pdf

15.  Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o dopolnitvi sklepa o določitvi enotne višine kritja začasnih izpisov otrok v času poletnih počitnic za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Komen;

Gradivo k 15. točki.pdf

16.   Predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012;

Gradivo k 16. točki - predlog rebalansa.pdf

Gradivo k 16. točki - predlog sprememb letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.pdf

17.  Predlog Sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v nadzorni svet delniške družbe KSP d.d. Sežana;

Gradivo k 17. točki.pdf

18.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

 

natisni