temperatura 29°C
smer vetra Z
hitrost 2.1m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

13. redna seja občinskega sveta, 17. 10. 2012 ob 17. uri


Datum: 28.09.2012

Predlagani dnevni red:

 Sklic 13. redne seje.pdf

 

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje;

Osnutek zapisnika 12. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Poročilo o načrtovanih vlaganjih Elektro Primorska v obnovo elektro omrežja na komenskem Krasu;

5.    Poročilo o izvajanju projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa;

6.    Poročilo o praznjenju greznic v naselju Tomačevica in načrt praznjenja greznic v Občini Komen;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Poročilo o pregledu priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v naselju Komen;

8.    Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe urejanja in

vzdrževanja pokopališč v Občini Komen za leto 2011;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predhodno soglasje k splošnim pogojem poslovanja v zvezi z izvajanjem javne službe urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini Komen;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Letno poročilo o poslovanju in izvajanju GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Komen za leto 2011;

Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov;

Gradivo k 11. točki.pdf

12.  Predlog cenika oglasnega prostora v občinskem glasilu Občine Komen Burja;

Gradivo k 12. točki.pdf

13.  Predlog Sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin in o potrditvi predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda Kosovelova knjižnica Sežana;

Gradivo k 13. točki.pdf

Gradivo k 13. točki - zapisnik KMVVI.pdf

14.  Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnika lokalne skupnosti v volilno telo za volitve člana državnega sveta;

Gradivo k 14. točki.pdf

15.  Predlog Sklepa o določitvi neto tlorisnih površin podstrešja pri obračunu komunalnega prispevka;

Gradivo k 15. točki.pdf

16.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za I. polletje 2012;

Gradivo k 16. točki.pdf

17.  Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012;

Gradivo k 17. točki - rebalans.pdf

Gradivo k 17. točki - spremembe LN.pdf

18.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Razširitev dnevnega reda, 13. redna seja.pdf

Gradivo k 11. točki - dodatno (razširitev dnevnega reda).pdf

Polletno poročilo - Pristan.pdf

Dopis - Pristan.pdf

 

 

Sprejeti sklepi, 13.redna seja.doc

natisni