temperatura 32°C
smer vetra Z
hitrost 2.7m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

19. redna seja občinskega sveta, 15. 5. 2013 ob 17. uri


Datum: 06.05.2013

 

Sklic 19. redne seje.pdf

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje;

Osnutek zapisnika 18. redne seje.pdf

3.      Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.      Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistematizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2013/2014;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.      Ocena stanja varnosti v Občini Komen v letu 2012 - seznanitev;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.      Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana in oceno varnostnih razmer za Občino Komen za leto 2012 – seznanitev;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.      Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2012 – seznanitev;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.       Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2012 – seznanitev;

 Gradivo k 8. točki.pdf

9.      Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Predlog Odloka o razglasitvi domačije Tupelče 4, Petrovi, za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava;

Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v sveta zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

Gradivo k 11. točki.pdf

12.  Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni