temperatura 29°C
smer vetra Z
hitrost 2.1m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

21. redna seja občinskega sveta, 18. 9. 2013 ob 17. uri


Datum: 09.09.2013

Predlagani dnevni red:

 Sklic 21. redne seje.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje;

 Osnutek zapisnika 20. redne seje.pdf

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Poročilo o poteku projekta »Oskrba prebivalcev s pitno vodo Obale in Krasa« (seznanitev);

Gradivo k 4. točki.pdf

5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 5. točki.pdf

 6.    Predlog Sklepa o enotnem indeksu cen;

 Gradivo k 6. točki.pdf

 7.    Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za I. polletje;

 Gradivo k 7. točki.pdf

8.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2013;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predstavitev strateških dokumentov nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO na temo skupnega prostorskega načrtovanja na območju matičnega Krasa;

Gradivo k 10. točki.pdf

CSN_cezmejni.pdf

CSN_cezmejni_karta_izjemnosti.pdf

Priloga_CSN-slo.Kras.pdf

Priloga_Smernice-slo.Kras.pdf

Priloga_Studija-slo.Kras.pdf

Smernice_cezmejne.pdf

Studija_cezmejna.pdf

11. Predlog za vzpostavitev geoparka Kras-Carso;

12. Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni