temperatura 26°C
smer vetra JV
hitrost 3.5m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

2. redna seja občinskega sveta, 17. 12. 2014 ob 17. uri


Datum: 20.11.2014

Predlagani dnevni red:

 Sklic 2. redne seje.pdf

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje;

Zapisnik 1. redne seje.pdf

3.      Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.      Predlog Sklepa o potrditvi mandata;

Gradivo k 4. točki.pdf

5.      Kadrovske zadeve:

-       Predlogi Sklepov o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta,

Gradivo k 5. točki - imenovanje stalnih delovnih teles.pdf

-       Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora,

Gradivo k 5. točki - imenovanje NO.pdf

-       Predlogi Sklepov o imenovanju drugih delovnih teles, katerih ustanovitve in naloge določajo zakoni,

Gradivo k 5. točki - imenovanje drugih delovnih teles.pdf

-       Predlog Sklepa o imenovanju člana in namestnika člana Skupščine JP Kraški vodovod Sežana in predlaganje kandidata za imenovanje v NS JP Kraški vodovod Sežana,

Gradivo k 5. točki - imenovanje v Skupščino in NS JP Kraški vodovod.pdf

-       Predlog Sklepa o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila Burja,

Gradivo k 5. točki - imenovanje uredniškega odbora.pdf

-       Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v Svet OE Zavoda za gozdove Sežana za mandat 2014 – 2018,

Gradivo k 5. točki - imenovanje predstavnika v Svet OE ZG Sežana.pdf

6.      Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.      Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015;

Gradivo k 7. točki.pdf

8.      Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1835/8 in 1835/9 obe k.o. 2702 Kodreti;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.      Seznanitev z dogovorom glede ureditve razmerij po prekinitvi najemne pogodbe ter soglasje občinskega sveta k osnutku najemne pogodbe – Grad Štanjel;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

Razširitev dnevnega reda (10. 12. 2014)

Razširitev dnevnega reda.pdf

Gradivo k 6. točki - nova točka.pdf

 

 

 

 

natisni