temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

10. redna seja občinskega sveta, 26. 4. 2016 ob 17. uri


Datum: 13.04.2016

Sklic 10. redne seje.pdf

Predlagani dnevni red:

1.Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje;

Osnutek zapisnika 9. redne seje.doc

3.Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. dopisne seje;

Osnutek zapisnika 3. dopisne seje.docx

4.Določitev in potrditev dnevnega reda;

5.Letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2015;

Gradivo k 5. točki.pdf

6.Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2015;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014 – 2020;

Gradivo k 7. točki.pdf

popravljeni Dopolnjeni osnutek SLR (12.4.2016).pdf

8.Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2015;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.Predlog Pravilnika o subvencioniranju obresti v Občini Komen;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015 – 2020;

Gradivo k 10. točki.pdf

11.Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen;

Gradivo k 11. točki.pdf

12.Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta Javnega zavoda komenski Kras – predstavnikov ustanoviteljice;

Gradivo k 12. točki.pdf

ZAPISNIK KMVVI 13.4.2016.pdf

13.Predlog Sklepa o predlaganju skupnega predstavnika občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v Nadzorni svet KSP d.d. Sežana;

Gradivo k 13. točki.pdf

14.Predlog Sklepa o prejemnikih priznanj Občine Komen za leto 2016;

Gradivo k 14. točki.pdf

15.Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015;

Gradivo k 15. točki.pdf

16.Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni