temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 1.8m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

11. redna seja občinskega sveta, 25. 5. 2016 ob 17. uri


Datum: 16.05.2016

 VABILO 11.REDNA SEJA OS.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje;

osnutek zapisnika 10.redne seje 26.4.2016.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Predlog Sklepa o seznanitvi z odstopom člana občinskega sveta ter predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta;

4. PREDLOG SKLEPA-POTRDITEV MANDATA GRMEK D..pdf

5.    Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa člana občinskega sveta in predlog Sklepa o imenovanju predsednika Odbora za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve;

5. PREDLOG SKLEPA IMENOVANJE PRED.ODBOR PRORAČUN.pdf

ZAPISNIK KMVVI 11.5..pdf

6.    Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 2. in 4. razreda ter 5. in 6. razreda v POŠ Štanjel;

6. PREDLOG SKLEPA-LOČEN POUK OŠ KOMEN.pdf

7.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2016/2017;

7. PREDLOG SKLEPA-ODDELKI, SISTEMIZACIJA VRTEC.pdf

8.    Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana od 1. 5. 2016;

8. PREDLOG SKLEPA-CENE PROGRAMOV VRTEC.pdf

9.    Seznanitev z Letnim poročilom javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica za leto 2015;

 9. LETNO POROČILO.pdf

9. PRILOGA K LP KRL.pdf

10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

10. PREDLOG SKLEPA-RAZPOREDITEV PRESEŽKA LEKARNE.pdf

11. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k spremembi in razširitvi dejavnosti javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

11. PREDLOG SKLEPA-RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI LEKARNE.pdf

12. Seznanitev z Letnim poročilom javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana za leto 2015;

12. LETNO POROČILO 2015-ZD SEŽANA.pdf

12. SEZNANITEV LETNO POROČILO 2015-ZD SEŽANA.pdf

13. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana;

13. PREDLOG SKLEPA-RAZPOREDITEV PRESEŽKA ZD SEŽANA.pdf

14. Predlog Sprememb Statuta Občine Komen – skrajšani postopek;

14. PREDLOG SPREMEMB STATUTA.pdf

15. Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen – skrajšani postopek;

15. PREDLOG SPREMEMBA ODLOKA ORGANIZACIJA OU.pdf

16. Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem;

16. PREDLOG RAZVELJAVITEV PRAVILNIKA ODDAJA POSL.PROSTOR.pdf

17. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet Območne razvojne agencije »ORA Krasa in Brkinov«;

17. PREDLOG SKLEPA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA ORA.pdf

18. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1403/22 k.o. Kobdilj;

18. SKLEP UKINITEV JAVNO DOBRO-KOBDILJ.pdf

19. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1697/3 k.o. Gabrovica;

19. SKLEP UKINITEV JAVNO DOBRO-GABROVICA.pdf

20. Predlog Sklepa o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode v Ustavo Republike Slovenije;

20. PREDLOG SKLEPA-PODPORA VPISA PRAVICE DO VODE.pdf

21. Predlog Sklepa o uvedbi postopka zadolževanja ter Predlog Rebalansa proračuna Občine Komen za leto 2016;

21. PREDLOG SKLEPA UVEDBA ZADOLŽEVANJA.pdf

21. PREDLOG REBALANSA 2016.pdf

Vprašanja, pobude, odgovori.

natisni