temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.6m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

18. redna seja občinskega sveta, 19. 4. 2017 ob 17. uri


Datum: 10.04.2017

Sklic 18. redne seje, 19. 4. 2017.pdf

1.    Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2.    Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje;

osnutek zapisnika - 17. redna 22.3.2017.doc

3.    Določitev in potrditev dnevnega reda;

4.    Letno poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2016;

Gradivo k 4. točki.pdf

Gradivo k 4. točki - poročilo.pdf

5.    Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2016;

Gradivo k 5. točki.pdf

Gradivo k 5. točki - poročilo.pdf

6.    Letno poročilo Vrtca Sežana za leto 2016;

Gradivo k 6. točki.pdf

Gradivo k 6. točki - poročilo.pdf

7.    Letno poročilo Osnovne šole Antona Šibelja - Stjenka Komen za leto 2016;

Gradivo k 7. točki.pdf

Gradivo k 7. točki - poročilo.pdf

8.    Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka Komen;

Gradivo k 8. točki.pdf

9.    Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – skrajšani postopek;

Gradivo k 9. točki.pdf

10.    Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras – skrajšani postopek;

Gradivo k 10. točki.pdf

11.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana – prva obravnava;

Gradivo k 11. točki.pdf

12.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov;

Gradivo k 12. točki.pdf

Gradivo k 12. točki - zapisnik KMVVI.pdf

Gradivo k 12. točki - mnenje župana.pdf

13.    Predlog Sklepa o prejemnikih priznanj Občine Komen za leto 2017;

Gradivo k 13. točki.pdf

Gradivo k 13. točki - zapisnik komisije.pdf

14.    Predlog Navodila za predstavnike Občine Komen v organih upravljanja javnih zavodov;

Gradivo k 14. točki.pdf

15.    Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2016;

Gradivo k 15. točki.pdf

16.    Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Predlog razširitve dnevnega reda.pdf

Gradivo k 15. točki - razširitev.pdf
 

natisni