temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

19. redna seja občinskega sveta, 20. 6. 2017 ob 17. uri


Datum: 18.05.2017

Sklic seje 19. redna.pdf

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje;

Osnutek zapisnika 18. redna.pdf

3.Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana od 1. 9. 2017;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog  Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2017/2018;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 1. in 3. razreda v Podružnični šoli Štanjel;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki ZKK;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k spremembam Statuta Javnega zavoda Komenski Kras in čistopisu Statuta Javnega zavoda Komenski Kras;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog sprememb kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica;

Gradivo k 11. točki.pdf

Zapisnik KMVVI.pdf

12. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet OE Zavoda za gozdove Sežana;

Gradivo k 12. točki.pdf

13. Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komen;

Gradivo k 13. točki.pdf

Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

natisni