temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.4m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

20. redna seja občinskega sveta, 27. 9. 2017 ob 17. uri


Datum: 18.09.2017

 Sklic 20. redne seje.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje;

Osnutek zapisnika 19. redne seje.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Predlog Odloka o razglasitvi Domačije Maksa Fabianija EŠD 7364 za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava;

Gradivo k 4. točki a.pdf

Gradivo k 4. točki b.pdf

Gradivo k 4. točki c.pdf

5. Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega sveta ter o izvolitvi predstavnika v volilno telo;

Gradivo k 5. točki a.pdf

Gradivo k 5. točki b.pdf

6. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana;

Gradivo k 6. točki.pdf

7.    Predlog kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave  -  Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana za leta 2017, 2018 in 2019;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlogi sklepov o vzpostavitvi oziroma ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih;

Gradivo k 8. točki a.pdf

Gradivo k 8 točki b.pdf

Gradivo k 8. točki c.pdf

Gradivo k 8. točki d.pdf

9. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za prvo polletje 2017;

Gradivo k 9. točki.pdf

Zapisnik odbora za proračun.pdf

10. Predlog Rebalansa – 1 proračuna Občine Komen za leto 2017;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Predlog razširitve dnevnega reda.pdf

Gradivo k 5. točki - nova.pdf

Gradivo k 5. točki nova Zapisnik SPK.pdf

 

natisni