temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.6m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

21. redna seja občinskega sveta, 25. 10. 2017 ob 17. uri


Datum: 16.10.2017

Sklic 25. redne seje.pdf


1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje;

osnutek zapisnika 20. redna 27.9.2017.doc

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Problematika financiranja Dežurnega centra Hrpelje – Kozina;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog Sklepa o sprejetju Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Komen za leto 2017;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Predlog Sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva zaradi odstopa ter o imenovanju nadomestnega člana Statutarno pravne komisije za preostanek mandata 2014 – 2018;

Gradivo k 6. točki.pdf

Gradivo k 6. točki b.pdf

7.    Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice in predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet Območne razvojne agencije »ORA Krasa in Brkinov«;

Gradivo k 7. točki.pdf

Gradivo k 7. točki b.pdf

Gradivo k 7. točki zapisnik KMVVI.pdf

8. Popravek načrta razvojnih programov 2017 – 2020 (rebalans-1 proračuna Občine Komen za leto 2017);

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Vprašanja, pobude, odgovori.

 

 

natisni