temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.6m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

25. redna seja občinskega sveta, 4. 4. 2018 ob 17. uri


Datum: 09.03.2018

 

 Sklic 25. redne seje.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje;

osnutek zapisnika 24. redna 28.2.2018.doc

Gradivo k 2. točki.pdf

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017 – seznanitev;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen;

Gradivo k 5. točki.pdf

Povezava na usklajen predlog OPN.

6. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Odloka o oglaševanju v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen – druga obravnava;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Komen – prva obravnava;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Odloka o turistični taksi – prva obravnava;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen – prva obravnava;

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2018;

Gradivo k 12. točki.pdf

13. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi dela presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen;

Gradivo k 13. točki.pdf

14. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Zavoda Komenski Kras iz leta 2017;

Gradivo k 14. točki a.pdf

Gradivo k 14. točki.pdf

15. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Komenski Kras;

Gradivo k 15. točki a.pdf

Gradivo k 15. točki.pdf

16. Predlog Sklepa o izstopu iz Združenja občin Slovenije (ZOS);

Gradivo k 16. točki.pdf

17. Poročila o delu predstavnikov Občine Komen v organih upravljanja - seznanitev;

Gradivo k 17. točki.pdf

18. Poročilo o izvrševanju odločitev občinskega sveta Občine Komen v letu 2017;

Gradivo k 18. točki a.pdf

Gradivo k 18. točki.pdf

19.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

natisni