temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 2.6m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

26. redna seja občinskega sveta, 30. 5. 2018 ob 17. uri


Datum: 17.04.2018

 

Sklic 26. redne seje.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 4. 4. 2018;

osnutek zapisnika 25. redna 4.4.2018.doc

Pregled realizacije sklepov 25. redne seje.docx

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2017;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« v Občini Komen za leto 2017;

Gradivo k 5. točki.pdf

6. Poročilo o delu Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2017;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Sklepa o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Komen v letu 2017;

Gradivo k 7. točki sklep.pdf

Gradivo k 7. točki MIR.pdf

Gradivo k 7. točki PP.pdf

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja – Stjenka Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 8. točki.pdf

Zapisnik SPK.pdf

9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sofinanciranju delovnega mesta računalničar-organizator informacijske dejavnosti  v Osnovni šoli Antona Šibelja - Stjenka Komen v obsegu 20 % za šolsko leto 2018/2019;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 2. in 4. razreda v Podružnični šoli Štanjel;

Gradivo k 10. točki.pdf

11. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2018/2019; 

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana – skrajšani postopek;

Gradivo k 12. točki.pdf

13.  Predlog Odloka o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 13. točki.pdf

14. Predlog Odloka o turistični taksi – druga obravnava;

Gradivo k 14. točki.pdf

15. Predlog Odloka o pokopališkem redu – prva obravnava;

Gradivo k 15. točki.pdf

16. Predlog Sklepa o prejemniku Priznanja Občine Komen za leto 2018;

Gradivo k 16. točki.pdf

Gradivo k 16. točki z.pdf

17. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017;

Gradivo k 17. točki.pdf

18. Predlog Rebalansa-1 proračuna Občine Komen za leto 2018;

Gradivo k 18. točki.pdf

19.  Vprašanja, pobude, odgovori.

Gradivo k 19. točki - odgovor.pdf

 

 

natisni