temperatura 4°C
smer vetra V
hitrost 1.3m/s

Seje občinskega sveta v mandatu 2014-2018

28. redna seja občinskega sveta, 12. 9. 2018 ob 17. uri


Datum: 03.08.2018

Sklic 28. redne seje.pdf

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 27. redne seje z dne 12. 7. 2018;

2. osnutek zapisnika 27. redna seja.doc

Gradivo k 2. točki - pregled realizacije sklepov.pdf

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Strategija razvoja in trženja turizma turistične destinacije Občine Komen v obdobju 2018- 2022 – seznanitev s postopkom priprave;

Gradivo k 4. točki.pdf

5. Poročilo o delu zavoda Javnega zavoda Komenski Kras v letu 2017 in 2018 – seznanitev;

Gradivo k 5. točki - dopis.pdf

Gradivo k 5. točki - Poročilo.pdf

vsebinsko in letno poročilo 2017 JZKK.pdf

6. Informacija o vključitvi Občine Komen v Zeleno shemo slovenskega turizma ter o izvedenih aktivnostih in pridobitvi Zlatega znaka Slovenia Green ter Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Občini Komen 2018 – 2020;

Gradivo k 6. točki.pdf

7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen – skrajšani postopek;

Gradivo k 7. točki.pdf

8. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen – druga obravnava;

Gradivo k 8. točki.pdf

9. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019;

Gradivo k 9. točki.pdf

10. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019;

Gradivo k 10. točki.pdf

11.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 949/7 in 949/8 k.o. 2416 Štanjel;

Gradivo k 11. točki.pdf

12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komen za I. polletje 2018;

Gradivo k 12. točki.pdf

13.  Predlog Rebalansa - 2 proračuna Občine Komen za leto 2018;

Gradivo k 13. točki.pdf

14.  Predlog Pravilnika o razveljavitvi pravilnika o dežurstvu prodajaln v Občini Komen;

Gradivo k 14. točki.pdf

15.  Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o delovanju in pristojnostih Turistično informacijskega centra Štanjel;

Gradivo k 15. točki.pdf

16.  Vprašanja, pobude, odgovori.

 

Predlog razširitve dnevnega reda.pdf

Predlog sklepa - ukinitev JD Komen.pdf

 

 

natisni