temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

Sporočila za javnost

Poziv za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini (las) za razvoj


Datum: 10.08.2015

 

Lokalna akcijska skupina Krasa in Brkinov vas vabi, da v novem programskem obdobju 2014-2020 postanete njen član oziroma, da obnovite obstoječe članstvo.  

LAS Krasa in Brkinov je neprofitna oblika in predstavlja javno zasebno partnerstvo z aktivno vlogo lokalnega prebivalstva na območju občine Sežana, občine Divača, občine Hrpelje-Kozina ter občine Komen in je ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER-CLLD) se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar omogoča lokalnemu prebivalstvu, da v okviru usmeritev Programa razvoja podeželja 2014-2020, samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv lokalnega razvoja je, da se s skupnim ukrepanjem prispeva k reševanju lokalnih razvojih potreb na naslednjih tematskih področjih:

-          ustvarjanje delovnih mest,

-          razvoj osnovnih storitev,

-          varstvo okolja in ohranjanje narave ter

-          večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.  

Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:

-javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),

-ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter

-zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).  

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa ter dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Pravice članov so:

- da volijo in so izvoljeni v organe LAS,

- da imajo pravico in dolžnost sodelovati na sejah skupščine LAS,

- da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,

- da sodelujejo pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,

- da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS,

- da imajo pravico do udeležbe na dejavnostih, ki jih organizira LAS in so večinoma brezplačne. 

  Ustanovna seja LAS bo predvidoma potekala v septembru 2015. Na seji se bo odločalo o eventualni simbolični članarini ter imenovanju v organe LAS; predsednik LAS, organ upravljanja LAS in nadzorni organ. Sledi podpis Pogodbe o ustanovitvi partnerstva za Lokalno akcijsko skupino (LAS) Krasa in Brkinov. 

  Zaradi podpisa Pogodbe o ustanovitvi partnerstva za Lokalno Akcijsko Skupino (LAS) Krasa in Brkinov prosimo, da priloženo pristopno izjavo posredujete na naslov: LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.  

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS Krasa in Brkinov lahko dobite na telefonski številki 05/7344362 (Andrej Samec) ali na elektronskem naslovu info@ora.si.  

Pristopna-izjava-LAS-Krasa-in-Brkinov-2014-2020.pdf

natisni