temperatura 32°C
smer vetra Z
hitrost 2.7m/s

Sporočila za javnost

POJASNILO V ZVEZI Z OBJAVAMI PUBLIKACIJE »GRADIMO SLOVENIJO«


Datum: 15.04.2022

Kandidatka SDS za poslanko, ga. Mara Glušič, je objavila v publikaciji »Gradimo Slovenijo«, ki smo jo v teh dneh prejeli tudi vsa gospodinjstva na območju Občine Komen, naslednje trditve v zvezi s projekti oziroma investicijami, ki potekajo na območju Občine Komen:
»Vlada je s svojimi ukrepi poskrbela za dvig kvalitet bivanja in začelo veliko dobrih projektov v našem okolju. K boljši kakovosti življenja v občinah Krasa in Brkinov so prispevali številni vladni ukrepi, predvsem pa zvišanje povprečnin občinam. Med realiziranimi projekti naj omenim le najpomembnejše:
(…) Izdelana dokumentacija za investicijo iz EU sklada za vzpostavitev regionalne kolesarske povezave, skoraj 20 km dolge glavne trase med Sežano in Komnom, za izgradnjo dnevnega centra starejših in za razširitev kuhinje v osnovni šoli Komen;«

S tem v zvezi podajamo naslednje pojasnilo:

1. »Izdelava dokumentacije za investicijo iz EU sklada za vzpostavitev regionalne kolesarske povezave, skoraj 20 km dolge glavne trase med Sežano in Komnom«:
Občina Komen in Občina Sežana sta se v prvi polovici leta 2019 dogovorili za skupno naročilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije za Regionalno kolesarsko povezavo Komen – Sežana z namenom, da se jo uvrstiti v Dogovor za razvoj regij pod Prednostno naložbo 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti in sicer za »Gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti« s projektnim imenom GEOMOB. Občina Sežana (kot vodilni partner) in Občina Komen (kot partner) sta strošek za izdelavo te dokumentacije plačali iz svojih občinskih proračunskih sredstev. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju št. 2430-21-180040 o sofinanciranju operacije Regijske kolesarske povezave na Krasu – Projekt GEOMOB« z dne 20.10.2021 sta obe občini upravičeni do sofinanciranja iz evropskih in nacionalnih sredstev in sicer do skupne višine 3.803.582,94 EUR. Tako sta upravičeni do plačila gradbenih stroškov kot tudi do povrnitve stroškov za pripravo projektne in tehnične dokumentacije, medtem ko pa morata pokriti celoten strošek DDV izključno s svojimi občinskimi proračunskimi sredstvi. Projekt je trenutno v fazi izbora izvajalca gradbenih del in naj bi bil v celoti zaključen v drugi polovici leta 2023. Sredstva EU se zagotavljajo iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

2. »Izgradnja dnevnega centra starejši«:
Občina Komen je konec januarja 2020 kupila staro menzo v Cirju. V rekordnem času štirih mesecev ji je uspelo legalizirati objekt ter pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za ureditev dnevnega centra za starejše občane. Vse stroške, torej nakupa nepremičnine in izdelave projektne ter tehnične dokumentacije je Občina Komen poravnala izključno s svojimi občinskimi proračunskimi sredstvi. Na podlagi podelitve brezplačne stavbne pravice s strani Občine Komen in pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga je pridobila Občina Komen, se je Dom upokojencev Nova Gorica v dogovoru z Občino Komen v juniju 2020 uspešno prijavil na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dne 19.11.2020 z ministrstvom podpisal pogodbo št. C 2611-20-593140 o sofinanciranju projekta v okviru SKLOPA 1 »Dnevni center Komen«. Dom upokojencev Nova Gorica je upravičen do sofinanciranja iz evropskih in nacionalnih sredstev do višine 347.844,30 EUR. Projekt je trenutno v zaključni gradbeni fazi, potrebna je še dobava in montaža opreme. Otvoritev dnevnega centra in začetek delovanja je predviden v septembru 2022. Sredstva EU se zagotavljajo iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

3. »Razširitev kuhinje v osnovni šoli Komen«:
Občina Komen je v prvi polovici leta 2019 naročila izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za razširitev kuhinje v OŠ Komen in za ta namen dne 7.5.2020 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vse stroške izdelave projektne in tehnične dokumentacije je Občina Komen poravnala izključno s svojimi občinskimi proračunskimi sredstvi. V septembru 2020 so se začela gradbena dela. V letu 2020 je Občina Komen prejela za kritje stroškov gradbenih del 283.568,00 EUR nacionalnih sredstev iz naslova tako imenovanega 23. člena Zakona o financiranju občin. Na podlagi uspešne prijave na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 je Občina Komen dne 26.1.2022 sklenila z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pogodbo o sofinanciranju št. C3330-22-424015 o sofinanciranju investicije razširitev kuhinje OŠ Komen. Občina Komen je upravičena do dodatnega sofinanciranja iz nacionalnih sredstev do višine 308.562,10 EUR, s tem da mora Občina Komen v celoti pokriti strošek DDV in stroške zunanje ureditve z lastnimi sredstvi občinskega proračuna. Projekt je skoraj v celoti zaključen.

natisni