temperatura 20°C
smer vetra JZ
hitrost 5.1m/s

Splošno

Občine Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana so v letu 2007 ustanovile dva organa skupne občinske uprave, in sicer

    Medobčinski inšpektorat in redarstvo za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, ter Medobčinsko notranje revizijsko službo za opravljanje nalog notranjega revidiranja organizacijskih enot občine ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki.

    Medobčinska notranje revizijska služba je bila z dnem 31. 12. 2016 ukinjena na podlagi sprejetega Odloka o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske službe - organa skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana (Uradni list RS 51/16).

Glede na to, da so ustanoviteljice organa skupne občinske uprave štiri občine, vse štiri tudi zagotavljajo sredstva za nemoteno delovanje organa (Medobčinskega inšpektorata in redarstva). Vsaka posamezna občina zagotovi v svojem proračunu sredstva v razmerju števila prebivalcev do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. 

Trenutno znašajo deleži financiranja:  

 Občina Sežana 52,46%

Občina Hrpelje Kozina 17,47%

Občina Divača 16,16%

Občina Komen 13,91%.

 

Vsem štirim občinam se v skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin, zagotavlja dodatna dotacija iz sredstev državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih proračunov za sofinanciranje skupnega opravljanja nalog.  

 Medobčinski inšpektorat in redarstvo posluje na naslovu Partizanska 82, 6210 Sežana.

 

 

 

 

 

 

natisni