temperatura 14°C
smer vetra SZ
hitrost 0.8m/s

Poroka v Štanjelu

SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE V ŠTANJELU

PRIJAVA POROKE

Bodoča zakonca prijavita sklenitev zakonske zveze v času uradnih ur na matičnem uradu Upravne enote Sežana. Na Upravni enoti Sežana dobita vse podrobnejše informacije v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze in prostih terminih.

Ob prijavi sklenitve zakonske zveze vama bo matičar ponudil proste termine, pri čemer si sklenitve zakonske zveze sledijo v strnjenem časovnem zaporedju. Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik ali dela prost dan.

Javno in slovesno sklepanje zakonske zveze poteka v uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonske zveze. Uradne prostore in uradni čas za sklepanje zakonske zveze v časovnem razponu petih ur med 10.00 in 19.00 uro določi načelnik Upravne enote. Načelnica UE Sežana je sprejela pravilnik, ki določa, da se poroke sklepajo v času od 12. do 18. ure.

Sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov ali zunaj uradnega časa za sklepanje zakonske zveze se dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote. Bodoča zakonca morata prijavi za sklenitev zakonske zveze priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vloga za sklenitev zakonske zveze se vloži najmanj 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. V primeru, da se bodoča zakonca odločita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov oziroma uradnega časa, krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170 EUR.
 

Pravilnik o sklepanju zakonske zveze

Upravna enota Sežana

Partizanska 4

6210 Sežana

Tel. 05 7312 700

Kot uraden prostor za sklepanje zakonske zveze je v Štanjelu določena Galerija Lojzeta Spacala, v kateri domuje stalna zbirka slik in grafik Lojzeta Spacala, svetovno priznanega umetnika iz Trsta.

V Štanjelu se lahko poročita tudi cerkveno, v cerkvi sv. Danijela. Glede termina in vseh ostalih podrobnosti obreda se bodoča zakonca dogovorita z župnikom v župnijskem uradu v Kobjeglavi.

Tel. 05 769 02 73


 

POROKA V FERRARIJEVEM VRTU

Ferrararijev vrt, v lasti Enrica Ferrarija, zdravnika iz Trsta, je nastajal v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja pod vodstvom arhitekta Maksa Fabianija pod utrjenim starim jedrom Štanjela. Fabiani je hiše, ki jih je Ferrari pokupil v stavbnem nizu nad parkom, obnovil tako, da so s parkovne strani urejene kot podeželska vila s parkom. Terasasti vrt je oblikovan tako, da se staplja z okoliško pokrajino ter je obsegal zelenjavne in cvetlične grede, pergole, balinišča, razgledišča, pavilljon ter bazen, ki se je napajal z vodo iz zato posebej zasnovanega vodovodnega sistema.

Zaradi izjemnega kulturnega, krajinskega, umetnostno arhitekturnega, zgodovinskega pomena vrtnega kompleksa je bil vrt leta 1999 z odlokom ministrstva razglašen za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi kulturne krajine, spomenika oblikovane narave, tehniškega spomenika, umetnostno arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.

Več o možnostih najema Ferrarijevega vrta za organizacijo porok in drugih dogodkov si lahko preberete tu.

 

OBVESTILO ZA UPORABNIKE PARKIRIŠČ V ŠTANJELU

Na podlagi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine v Štanjelu in  Sklepa o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja v Štanjelu, sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Komen dne 25. 4. 2019 ter Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine, sprejetega na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Komen dne 28. 6. 2018, je bil s 1. 8. 2019 vzpostavljen sistem za zaračunavanje parkirnine in uporabnine.

Plačilo parkirnine je od navedenega datuma potrebno plačati za parkiranje na makadamskem parkirišču Polje, parc. št. 500/274, k.o. Štanjel in na makadamskem parkirišču pod bivšo gostilno Zoro, parc. št. 500/159, k.o. Štanjel. Obe parkirišči se nahajata desno od glavne regionalne ceste, gledano iz smeri Nova Gorica. Parkirnino je potrebno plačati vse dni v letu med 8.00 in 20.00 uro. Prva ura parkiranja je na navedenih parkiriščih brezplačna, za vsako nadaljnjo uro je potrebno plačati 1 eur, maksimalno 5 eur na dan.

Plačilo parkirnine se lahko izvede preko mobilne aplikacije EasyPark, preko SMS sporočila ali klasično na parkomatu, ki se za obe parkirišči nahaja na avtobusnem postajališču. V slednjem primeru mora voznik v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla pustiti listek iz parkomata. Tudi v primeru enournega brezplačnega parkiranja je potrebno na parkomatu s pritiskom na tipko »listek« pridobiti listek in ga pustiti v vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla ali izjemoma označiti čas prihoda s parkirno uro.

Na navedenih parkiriščih je parkiranje dovoljeno tudi z dovolilnico, izdano na podlagi Pravilnika o dovolilnicah za parkiranje na plačljivih parkiriščih v Štanjelu, izdanega s strani župana dne 31. 7. 2019 in nameščeno v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.

Kot pomožna površina za potrebe parkiranja je v Štanjelu trenutno v uporabi površina za vaškim domom, parc. št. 914/8, k.o. Štanjel. Za parkiranje na navedeni površini je potrebno plačati uporabnino, ki za vsako začetno uro znaša 1 eur, dnevno maksimalno 5 eur. Plačilo uporabnine se lahko izvede preko mobilne aplikacije EasyPark ali s poslanim SMS sporočilom. Uporabnino za parkiranje je potrebno plačati vse dni v letu med 8.00 in 20.00 uro.

Brezplačno parkiranje je v Štanjelu omogočeno v bližini osnovne šole, na parkirnem prostoru ob igrišču, ob sobotah in nedeljah ter v počitniškem času tudi na parkirišču šole.      

 Foto: Polona Makovec

natisni